תנאי השתתפות בסיור

הצוות מטעם ׳אהוד בפורטו׳, כותבי התוכן ו/או המדריכים אינם אחראים לכל נזק שנגרם למשתתפים בסיורים עמנו או כתוצאה מהם, מכל צורה שהיא, לרבות תאונות אישיות, מחלות, אשפוז, גניבה/אובדן של חפצים אישיים, הוצאות רפואיות וכל נזק מכל סוג אחר, ישיר או עקיף שעלול להיגרם למשתתף במהלך הסיור או בעקבותיו. 

אהוד בפורטו שומר לעצמו את היכולת לבטל מראש רישום של יחיד או קבוצה לסיורים עמו ללא צורך להסביר את מניעיו. 

עצם ההרשמה לסיור ו/או השתתפות בסיור מהווה הסכמה לתנאים הנ״ל, ובמידה ויתגלע ויכוח, מוסכם בין הצדדים כי הדבר יטופל בבוררות או בבתי הדין בפורטוגל בלבד, ללא קשר לארץ בה שהית בזמן שנרשמת לסיור.